Клиниката по професионални заболявания / КПЗ / е правоприемник на първото отделение по професионални болести създадено през 1943 г. към Работническа болница и разполагащо с 20 легла. Основател и ръководител на отделението, впоследствие и на клиниката до 1973г е проф. д-р Хр. Хаджиолов.В следващите десетилетия последователно ръководители на КПЗ са проф. Цв. Алексиева, проф. Хр. Цолов, проф. А.Кехайов, проф. Й. Хаджиева и проф. Е.Петрова. В продължение на 70 г КПЗ винаги е била структура на Висшият медицински университет – София.

Клиниката по професионални заболявания е медицинско звено за съвременна диагностика, лечение и експертиза на професионалните болести. Осъществява националната здравна политика в областта на професионалната патология. Участва в изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове на Министерството на здравеопазването, както и в международни научни проекти. Разработва научно-практически проекти, свързани с професионалните болести в различни браншове и области в страната.

КПЗ разполага с 11 висококвалифицирани лекари, водещи специалисти в областта на професионалните болести с богат практически опит в диагностиката и лечението. Лечебно-диагностичната работа включва диагностика и лечение на професионалните прахови и алергични болести на белите дробове, на интоксикациите с тежки метали, органични разтворители, пестициди, дразнещи газове, на професионалните болести на централната и периферната нервна система / вибрационна болест, нервно-вегетативна дисфункция, дискова болести др/, на професионалните заболявания на ГДП и сетивните системи и др.

Научно-изследователската дейност е насочена към ранната диагностика на професионалните болести чрез въвеждане на високоспециализирани методики, създаване на образно-функционални констелации и нови диагностични критерии при определяне на професионалния характер, имунологични изследвания, нови схеми на антидотна терапия и лечение, проучвания на професионалната заболеваемост в условията на съвременото производство.

КПЗ е единствена структура на Медицинския университет за обучение по професионални болести на студенти по медицина и стажант – лекари, специализанти и докторанти. Има отлична материална база за обучение на студенти и специализанти: стационар, съвременна диагностична апаратура, възможност за практически демонстрации на болни, библиотечен фонд. 

 


Началник Клиника:
проф. д-р Таня Кунева, дм.
специалист вътрешни болести, професионални болести, клинична токсикология и трудова медицина
сл.телефон 02 8528372