Лабораторията е изградена от две лаборатории, които работят заедно /на функционален принцип/:

  • лаборатория по невропатология
  • лаборатория по гастроинтестинална и хепатопатология.


В нея се изследват биопсии от Клиниката по неврохирургия – 1200 биопсии годишно и от Клиниката по гастроентерология и хепатология – 1200-1300 биопсии годишно

Лабораторията е база за обучение както на специализанти по неврохирургия, така и на лекари специализиращи патологоанатомия. В нея са разработени и защитени 4 дипломни работи, 4 доктората /дм/ и 2 дмн. В момента се разработва съвместен проект с Лабораторията по имунология и Клиниката по неврохирургия на тема: «Изследване на имунорегулаторни клетки при злокачествени тумори на цнс»/тема на докторат/.