Отделението по лъчелечение  разполага с високотехнологичен линеен ускорител True beam STx. Апаратурата дава възможност за провеждане на  съвременни техники на лъчелечение 

  • модулирано по интензитет лъчелечение - IMRT
  • обемно 
  • модулирано, ротационно лъчелечение – VMAT(RapidArc )
  • образно направлявано лъчелечение - IGRT,
  • стереотактична радиохирургия- SRS и стереотактично лъчелечение- SBRT. 


Възможността  за провеждане на радиохирургия, както и наличието на най- голямата клиника по неврохирургия в страната, обуславят профилирането на отделението за лечение най-вече на интракраниални лезии. Радиохирургията  представлява лъчелечение в малък обем, при което се реализира висока доза, в рамките на едно или няколко на брой облъчвания.