Добре дошли !

за нас   -   борд   -   клиники   -   администрация   -   други звена   -   за контакт

   

КЛИНИКА ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Клиниката по професионални заболявания / КПЗ / е правоприемник на първото отделение по професионални болести създадено през 1943 г. към Работническа болница и разполагащо с 20 легла. Основател и ръководител на отделението, впоследствие и на клиниката до 1973г е проф. д-р Хр. Хаджиолов.В следващите десетилетия последователно ръководители на КПЗ са били проф. Цв. Алексиева, проф. Хр. Цолов, проф. Кехайов, проф. Й. Хаджиева и проф. Е.Петрова. В продължение на 70 г КПЗ винаги е била структура на Висшият медицински университет – София.
Клиниката по професионални заболявания е медицинско звено за съвременна диагностика, лечение и експертиза на професионалните болести. Осъществява националната здравна политика в областта на професионалната патология. Участва в изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове на Министерството на здравеопазването, както и в международни научни проекти. Разработва научно-практически проекти, свързани с професионалните болести в различни браншове и области в страната. 
КПЗ разполага с висококвалифицирани лекари, водещи специалисти в областта на професионалните болести с богат практически опит в диагностиката и лечението.  Лечебно-диагностичната работа включва диагностика и лечение на професионалните болести на централната и периферната нервна система / вибрационна болест, нервно-вегетативна дисфункция, дискова болести др/, на професионалните заболявания на ГДП и сетивните системи, на праховите и алергичните болести на белите дробове, на интоксикациите с тежки метали, органични разтворители, пестициди, дразнещи газове и др.
Научно-изследователската дейност е насочена към ранната диагностика на професионалните болести чрез въвеждане на високоспециализирани методики, създаване на образно-функционални констелации и нови диагностични критерии при определяне на професионалния характер, имунологични изследвания, нови схеми на антидотна терапия и лечение, проучвания на професионалната заболеваемост в условията на съвременото производство.
             КПЗ е единствена структура на Медицинския университет  за обучение по  проф. болести на студенти по медицина и стажант – лекари, специализанти и докторанти. Има отлична материална база за обучение на студенти и специализанти: стационар, съвременна диагностична апаратура, възможност за практически демонстрации на болни, библиотечен фонд.
Понастоящем Началник на КПЗ и Ръководител на катедрата по Професионални болести е доц. д-р Таня Кунева, дм. (сл.т. 028528372). Доц. д-р Кунева има четири специалности: вътрешни болести, професионални болести, клинична токсикология и трудова медицина.  Научно-изследователската и  дейност  е в  областта на хроничните професионални интоксикации; автор на над 100  публикации на български и чужди езици,  участия в монографии, учебници, конгреси и конференции в България и чужбина. Ръководител на  научно-изследователски проекти; член на Научните  дружества по професионални болести, токсикология и по алергология. Дългогодишен преподавателски стаж в Медицинския университет в дисциплината “професионални болести”- на студенти по медицина и по стоматология, както и на специализанти  в курсовете за следдипломно обучение по професионални болести, трудова медицина, обща медицина.

В структурата на КПЗ има три отделения: Отделение по общи и професионални белодробни болести със сектор по хронични професионални интоксикации, Отделение по общи и професионални УНГ оболести  и отоневрология  и  Отделение по  професионални увреждания на нервната и мускулноскелетната система.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ
Началник отделение : д-р Веселка Джамбазова, специалист по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести и професионални болести ( сл.тел. 8524936;  GSM 0884747416)
В отделението по общи и професионални белодробни болести
се диагностицират и лекуват  случаи със специфични /силикоза, азбестоза, токсични пневмофибрози / и неспецифични белодробни заболявания / бронхиална астма, хиперсензитивен бронхиолит, хроничен бронхит,  ХОББ,  бронхопневмонии, бронхиектатична болест, белодробни тумори и др. В отделението работят лекари със специалности по пулмология, вътрешни  и професионални болести. Извършват се  кожно-алергични проби – битови, хранителни, медикаментозни, професионални, проба Манту; бронхопровокационни тестове с професионални, битови алергени и медиатори; бронходилатативни тестове с бронходилататори; спирометрия с изследване на основните показатели на външното дишане и малките дихателни пътища. Обособен е сектор за интензивно лечение с непрекъснато кислородно подаване.
            Към белодробно отделение има разкрит секторХронични професионални интоксикации” с предмет на дейност  диагностициране и лечение на хронични /професионални и битови/  отравяния с метали, органични разтворители, пестициди и газове. Секторът работи съвместно с  лаборатория  за определяне на метали и метаболити  на токсични вещества в биологични среди /кръв, урина /. Специализиран е в диагностиката на уврежданията с тежки метали и антидотното лечение на тази специфична патология. Благодарение на висококвалифицираните си специалисти по клинична токсикология, професионални болести и трудова медицина в токсикологичния сектор се провежда и обучение на  специализиращите ”трудова медицина”, ”професионални болести” и ”клинична токсикология”.

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УНГ-БОЛЕСТИ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ

Началник отделение : д-р Даниела Меджидиева, специалист по УНГ, отоневрология и професионални болести ( сл.тел. 8525611  )

Отделението е правоприемник на Клиниката по отоневрология, създадена от проф. Атанас Кехайов – доайен на отоневрологичната наука в България. Понастоящем е част от КПЗ, като основни приоритети на дейността му са диагностика, лечение и експертиза на патологията на сензорните системи с общ и професионален характер, заболявания на ГДП. В него работят специалисти по УНГ болести с допълнителни квалификации по аудиология и отоневрология. Оборудвано е с високоспециализирана апаратура, част от която е уникална за страната. Извършва се целия спектър от отоневрологични изследвания, включително електрофизиология, изследване на вкуса и обонянието, ниво диагностика на лицевия нерв, прагова и надпрагова аудиометрия, слухопротезиране. Лекуват се следните заболявания: глухота, световъртеж, ринити, синузити, тонзилити, ларингити и др. Високата квалификация на персонала осигурява адекватна и прецизна диагностика, както и лечение на целия спектър от периферни,  комбинирани и централни увреждания на сензорните системи.
Научната дейност на отделението намира признание в наши и международни специализирани издания и медицински конгреси.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНАТА И МУСКУЛНОСКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА

Началник отделение : доц. д-р Златка Стойнева дм, специалист по неврология и професионални болести ( сл.тел. 029525934  )

Отделението по професионални увреждания на нервната и мускулно-скелетната система е приемник на Отделението по вибропатология и Отделението по професионални болести на нервната система и опорно-двигателния апарат, създадени през 1969 г. То е единственото по рода си в София и страната за :

високоспециализирана, качествена и достъпна медицинска помощ за диагностика, лечение, рехабилитация, оценка на характера и медицинска експертиза на остри и изострени хронични нервни и мускулно-скелетни болести, обусловени или свързани с рискови фактори на работната среда, трудовия процес и екологията при спазване на правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациентите;

консултативна и методична помощ в областта на професионалната патология на нервната и мускулно-скелетната система и трудовата медицина;

 научна и научно-приложна дейност;

учебна дейност – подготовка на студенти, специализанти и докторанти по професионални болести, на лекари – магистри по медицина за придобиване на квалификация по капиляроскопия, лазерна доплерова флоуметрия, палестезиометрия, термисторна термометрия, функционална диагностика на автономната нервна система, алтернираща динамометрия.

В отделението работят специалисти по професионални и нервни болести  с допълнителна квалификация по диагностика на автономната (вегетативната) нервна система, микроциркулацията, периферната нервна система, придобита у нас и в чужбина, с интердисциплинарен подход към болния. За прецизната работа допринася и съвременното оборудване с високоспециализирана и в някои отношения уникална за страната апаратура, модерните диагностични средства в болницата и добрата колаборация с останалите специалисти. В отделението се приемат болни с увреждания от вибрации, статично и динамично физическо натоварване и пренапрежение, неблагоприятен (преохлаждащ, прегряващ) микроклимат, токсични въздействия или свързани с тези рискови фактори увреждания, болни с автономни (вегетативни) разстройства, перифернонервна патология, разстройства на координацията и равновесието и други.
Отделението по професионални увреждания на нервната и мускулно-скелетната система към КПЗ с  подписването на рамков договор с НЗОК разширява своята дейност и има възможност да приема амбулаторно и клинично за изследвания и лечение широк спектър от неврологични заболявания:  болести на черепномозъчните нервни, на нервните коренчета и плексуси, невропатии и полиневропатии с различна генеза; вертеброгенни болкови синдроми; дегенеративни и обменни заболявания на нервната система; консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип; системни заболявания на съединителната тъкан; мозъчен инфаркт.
            Към отделението функционира специализиран кабинет по клинична невровегетология за диагностика на автономната (вегетативната) нервна система и лечение на заболявания като вегетативна полиневропатия на горните крайници, феномен на Рейно, дистална автономна невропатия и невровегетативна дисфункция с различна генеза. Извършват се следните изследвания: лазерна доплерова флоуметрия; капиляроскопия; дистална доплерова сонография; термисторна термометрия; палестезиометрия; алтернираща динамометрия; функционални автономни тестове – студов, топлинен, вено-артериоларен, на реактивна хиперемия, на Валсалва, дълбоко дишане, респираторен арест, ортостатичен, клиностатичен, с изометрично мускулно съкращение, емоционален стрес и др.
            Високата квалификация на персонала осигурява адекватна и прецизна диагностика и лечение на целия спектър от периферни,  комбинирани и централни увреждания на сензорните системи.
Научната дейност намира признание в наши и международни специализирани издания и научни прояви.